سیگنال دیجیتال

سیگنال دیجیتال سیگنالی است که نه تنها متغیر آن، که دامنه آن نیز مقادیر گسسته را اتخاذ مینماید. این سیگنالها اکثرا در کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرند. در مورد این نوع سیگنالها هیچ محدودیتی در مورد تعداد و مقدار سطوح دامنه های معتبر روی محور عمودی وجود ندارد، فقط کافی است تعداد این سطوح محدود باشند.

به عنوان مثال این تعداد میتواند 2 و 3 و یا در حالت کلی M باشد. به سیگنال دیجیتالی با دو سطح دامنه سیگنال دوتایی (binary) و به سیگنال دیجیتال با سه سطح دامنه، سیگنال سه تایی (ternary) گفته میشود. در حالت کلی سیگنال با M سطح معتبر را یک سیگنال Mتایی (M-ary) میگویند.

اگرچه این سیگنالها نوع خاصی از سیگنالهای گسسته ی زمانی هستند، ولی به دلیل کاربردهای خاص و فراوان آنها در برخی منابع مطالعاتی بطور جداگانه طبقه بندی میشوند. در حقیقت این نوع سیگنالها وسیله ارتباطی انتقال اطلاعات میان کامپیوتر و خارج از آن میباشند. یک روش تولید این نوع سیگنالها در شکل زیر نمایش داده شده است.

مرحله گرد یا رند کردن شامل تبدیل سطح هر نمونه به نزدیکترین سطح معتبر در سیگنال دیجیتال است. این نوع از سیگنالها با توجه به اینکه نوعی از سیگنالهای گسسته هستند، از لحاظ تجزیه و تحلیل، تفاوتی با سیگنالهای گسسته زمانی ندارند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.