عملگرهای ریاضی و دسترسی به عناصر یک بردار در متلب

عملگرهای ریاضی:

در متلب برای برخی از عملگرهای ریاضی یک دستور خاص در نظر گرفته شده است مانند sqrt برای جذر گرفتن اما برای برخی عملگرهای ریاضی پرکاربرد نمادی در نظر گرفته شده است. مانند جمع +,تفریق – ,تقسیم / ,ضرب * , به توان رساندن ^.

در ادامه با چند مثال ساده به واضح تر شدن موضوع میپردازیم:

3*2-(3*4)/2+4^2

نتیجه :

ans =

    16

برای به توان 2 رساندن عدد 3 ، این گونه می نویسیم :

3^2

نتیجه :

ans =

     9

با دستور sqrt ، جذر عدد 9 را محاسبه می کنیم :

A=sqrt(9)

نتیجه :

A =

     3

با دستور log10 ، لگاریتم بر مبنای 10 عدد 1000 را محاسبه می کنیم :

A=log10(1000)

نتیجه :

A =

     3

عملیات ریاضی روی عناصر بردار:

در برنامه های متلب، بسیار زیاد پیش می آید که بخواهیم یک عمل ریاضی را بر روی تمامی عناصر یک بردار انجام دهیم. نرم افزار متلب، برای این موارد، از نوعی علامت گذاری استفاده می کند که در مثال زیر بیان شده است :

فرض کنیم بخواهیم تمامی عناصر بردار A را به توان 2 برسانیم، می نویسیم :

A=[1 2 3 4]

B=A.^2

نتیجه :

A =

     1     2     3     4

B =

     1     4     9    16

اهمیت علامت نقطه (.) بسیار زیاد است، زیرا این علامت است که مشخص می کند که عمل ریاضی مشخص شده، بر روی هر عنصر بردار صورت گیرد و چنانچه علامت نقطه گذاشته نشود، آن عمل ریاضی بر روی کل بردار انجام می شود (عملیات های برداری) که مطمئنا نتیجه ای غیر از آنچه می خواستیم به ما خواهد داد.

در صورت نگذاشتن علامت نقطه (.)، چنانچه آن عمل ریاضی قابل اجرا بر روی کل بردار نباشد، متلب پیام خطایی را در خروجی نمایش می دهد، زیرا متلب سعی می کند که آن عمل ریاضی را بر روی کل بردار اجرا کند. برای روشن شدن این موضوع، به مثال زیر توجه کنید که در واقع همان مثال قبلی بدون علامت نقطه (.) می باشد :

A=[1 2 3 4]

B=A^2

نتیجه :

A =

     1     2     3     4

??? Error using power

Inputs must be a scalar and a square matrix.

To compute element wise POWER, use POWER (.^) instead.

پیام خطای فوق به این دلیل است که متلب می خواهد کل بردار A را به توان 2 برساند و نمی تواند این کار را انجام دهد، زیرا تنها اعداد اسکالر و ماتریس های مربعی را می توان به توان 2 رساند.

فرض کنید عناصر متناظر دو بردار A و B را بخواهیم به صورت تک تک در هم ضرب کنیم، می نویسیم :

A=[1 2 3 4]

B=[2 3 4 5]

C=A.*B

نتیجه :

A =

     1     2     3     4

  

B =

     2     3     4     5

  

C =

     2     6    12    20

 

در نهایت قابل توجه است که نرم افزار متلب کاملا با قوانین ریاضی همخوانی دارد لذا به عنوان مثال باید توجه داشت در عملیاتی مانند ضرب ماتریسها ابعاد دو ماتریس متناسب باشد ویا در جمع یا تفریق هم بعد باشند. در غیر اینصورت با پیغام خطای متلب مواجه میشوید که البته توضیحات لازم را در مورد خطای شما نیز ذکر خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.